לתלמידי דוקטורט

מידע מעודכן לשנת הלימודים התשע"ז
 
1. מלגת הצטיינות רב שנתית 
 תמיכה בדוקטורנטים של בית הספר לעידוד מצוינות והקדשת זמן מלא למחקר.
סכום: 35,000 ₪ למלגה לשנה
זכאים: לדוקטורנטים חדשים וותיקים הרשומים (עד שנה רביעית לתואר). עדיפות לתלמידים בשלבים מוקדמים של הדוקטורט.
מכסה: עד שתי מלגות מידי שנה.
קריטריונים:
בהתאם לשלב המחקר של המועמד/ת:
1.הצטיינות אקדמית ופרויקט דוקטורט בעל תרומה משמעותית לחקר המדיניות הציבורית ו/או המנהל הציבורי.
2.התקדמות משביעת רצון במחקר, למשל כתיבת פרק בעבודה, איסוף נתונים, ביצוע ראיונות וכדומה.
3.חוו"ד מהמנחה או מהמנחה המיועד.
4.פרסום ו/או הגשה לפרסום של מאמרים בכתבי עת מדעיים המקיימים שיפוט חיצוני.
5.השתתפות בכנסים מדעיים.
6.הגשת מועמדות למלגות וקרנות חיצוניות.
7.השתתפות פעילה בקורסי הדוקטורט של בית-הספר.
8.תרומה לחיים האקדמיים בבית-הספר מעבר לחובות הרגילות.
מתי: קול קורא יפורסם מידי חודש מרץ, המלגה תוענק בשנת התקציב הבאה.
מקבלי המלגה יידרשו להגביל את עבודתם מחוץ לאוניברסיטה על מנת שיוכלו להקדיש מרב מרצם וזמנם למחקר הדוקטורט. ככלל יידרשו לעמוד באותם תנאים של מלגת נשיא מבחינת עבודה.
ההחלטה בדבר מספר המלגות שיוקצו מידי שנה תתקבל על ידי הוועדה, ובכל מקרה לא יוענקו יותר משתי מלגות מידי שנה. באם אין מועמדים ראויים מספיק, לא יוענקו מלגות.
כל דוקטורנט יזכה במלגה לזמן קצוב. ההקצאה למלגה תיבדק כל חצי שנה. במצב של התאפשרות תקציבית והתקדמות משביעת רצון במחקר, ההקצאה תוארך.
לא יהיה כפל מלגות, במקרה של זכייה גם במלגת נשיא או מלגה תחרותית יוקרתית אחרת לתקופת זמן מקבילה, יוחזר סכום המלגה לקופת ביה"ס ויאפשר תמיכה לדוקטורנטים מצויינים נוספים.
 
2 .מלגת הצטיינות חד שנתית (סיוע)
מיועד: לדוקטורנטים עד שנה חמישית (כולל). ועדת המלגות משאירה לעצמה שיקול דעת לדון במועמדותם של "משלימים למחקר" בעלי פוטנציאל יוצא דופן
גובה: משתנה, תלוי תקציב.
קריטריונים:
** משקל שונה יינתן לכל קריטריון בהתאם לשלב המחקר בו נמצא המועמד המועמדים ידורגו לפי מספר קריטריונים, בין היתר:
צורך כלכלי מוכח
תינתן עדיפות לתלמידים בשלב א' של הדוקטורט
השתתפות בקורסים מתקדמים, ובכלל זה תיאוריה ומתודולוגיה בחקר מדיניות ומנהל ציבורי
הקדשת זמן מלא למחקר (עד 20 שעות שבועיות במקום אחר)
התקדמות משביעת רצון במחקר, למשל כתיבת פרק בעבודה, איסוף נתונים, ביצוע ראיונות וכדומה
דו"ח תכניות לעתיד של מועמד
חוו"ד ממנחה, הכוללת התייחסות מפורשת לקצב ההתקדמות של המועמד/ת
פרסום מאמרים בכתבי עת, איכותיים, המקימים שיפוט חיצוני
השתתפות בכנסים מדעיים (לפחות 1 בשנה)
הגשת מועמדות למלגות וקרנות חיצוניות

3. מלגת נסיעה לכנס או השתלמות בחו"ל
סכום: עד 2000 ₪.
קריטריונים: דוקטורנט של בית הספר אשר עתיד להציג את מחקרו במסגרת כנס בינ"ל או להציג פוסטר (אין מדובר במימון השתתפות בכנס, במקרים יוצא דופן בכפוף למגבלות התקציב תינתן תמיכה לתלמידים לתואר שני במסלול מחקרי)
מתי: לאחר חזרה מהכנס, בכפוף להצגת דו"ח מסכם על הכנס
מכסה: בכפוף למגבלות תקציב
קול קורא: פעמיים בשנה, בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'. מתייחס לכנסים אשר מתקיימים בין אוקטובר לספטמבר של אותה שנה קלנדרית
זכאים: דוקטורנטים של בית הספר
 
4.  מלגת הנשיא בתמיכת בית הספר
מלגה רב שנתית (עד ארבע שנים לזוכה) לעידוד דוקטורנטים בשלב א' או ב'. במימון התכנית עם השלמה מהמחלקה / מהחוקר.
בשנה בה לא יהיו זוכים למלגת נשיא, תועבר הקצאת הסכום לטובת מלגת דוקטורנטים חד/רב שנתית.
סכום: 60,000 ₪ לשנה (בהתאם לפרסומי הפקולטה מדי שנה)
קריטריונים: בהתאם לפרסומי הפקולטה למדעי החברה
מתי: בתחילת שנה אקדמית
מכסה: בהתאם להחלטת הפקולטה (מלגה תחרותית פקולטטית)
קול קורא: מפורסם בסוף סמסטר א' על ידי רכז/ת מלגות בפקולטה
זכאים: דוקטורנטים של הפקולטה בשלב א' או ב' במחקר
 
 
5. מלגות לזכרו של שמעון בן חמו ז"ל
סכום: עד 3000 ₪ לכל אחת מהמלגות
 
מלגה מחקרית:
קריטריונים: סטודנט/ית לתואר שני או שלישי ממדעי החברה, משפטים, רוח, חינוך, או עו"ס, שכותב עבודת מחקר באחד הנושאים הבאים:
1. יחסי עובד-מעביד בשירות הציבורי
2. תעסוקה בשירות הציבורי
3. ארגוני עובדים במגזר הציבורי
4. ארגוני מעבידים במגזר הציבורי
5. הקשרים חברתיים, פוליטיים, משפטיים וכלכליים של יציגות של עובדים
 
מלגה חברתית
סטודנט/ית בעל/ת תרומה חברתית/קהילתית יוצאת דופן, הפועל/ת להגנה ולקידום זכויות אוכלוסיות שונות, ו/או שלפעילותו/ה הציבורית נודעת השלכה מכרעת על חיי הקהילה
מתי: תחילת סמסטר ב'
קול קורא: מפורסם בסוף סמסטר א'
מכסה: שתי מלגות - מחקרית וחברתית
זכאים: מלגה מחקרית –סטודנטים לתואר שני (מחקרי) או שלישי ; מלגה חברתית – סטודנטים מכלל תכניות בית הספר– כולל מנהלים וצוערים. כמו כן פתוח לתלמידי משפטים, עו"ס, מדעי החברה, חינוך, מדעי הרוח. במלגה החברתית תינתן עדיפות לסטודנטים ממדיניות ציבורית
 
4. מלגת קרן איסר בורי (משותפת עם מדע המדינה)לא תינתן בשנת הלימודים התשע"ז
סכום: בהתאם לפרות הקרן באותה שנה, לא תינתן מידי שנה.
קריטריונים: התקדמות במחקר ונחיצות לביצוע המחקר. תינתן עדיפות לדוקטורנטים, וכן עדיפות לסטודנטים ממועטי תמיכה אחרת
מתי: סוף שנת לימודים
קול קורא: לקראת סוף שנת הלימודים
מכסה: שתי מלגות (אחת מכל מחלקה)
זכאים: סטודנטים לתואר שני (מחקרי) ושלישי מבית הספר וממדע המדינה