משלים למחקר

הגשת מועמדות למסלול משלים למחקר לשנת הלימודים התשע"ה


הרישום למסלול משלים למחקר בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל מתבצע באמצעות הפקולטה למדעי החברה לאחר קבלת אישור מהוועדה התחומית של ביה"ס למדניות ציבורית. ניתן להגיש מועמדות בביה"ס פעמים בשנה לקראת סוף השנה האזרחית וסוף השנה האקדמית. מועד הקרוב להגשת מועמדות: עד 1.7.2015.
מועמדות תידון בוועדה דוקטורט של ביה"ס.

תנאי הסף, של הפקולטה למדעי החברה, להרשמה כתלמיד מחקר הם:
א. תואר מוסמך (ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג)
ב. 85 לפחות ציון ממוצע לתואר השני
ג. 85 לפחות בבחינת הגמר למוסמך [אם יש]
ד. פטור מלימודי אנגלית, לחסרי פטור מעברית חייבים להגיע לפטור תוך שנתיים. מידע אודות דרישות אנגלית ניתן לפנות בטל' 02-5883416.
ה. הסכמה בכתב להנחיה על ידי חבר/ת סגל של בית הספר ופירוט דרישות השלמה (חובות שמיעה והגדרת ציון סף בקורסים ובתזה)
לצורך הרשמה יש להעביר את רשימת הפרטים להלן לביה"ס באמצעות המייל public_policy@savion.huji.ac.i את המסמכים המקורים יש לשלוח לביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל:
1.קורות חיים
2.אישור על זכאות לתארים בוגר ומוסמך.
3.גיליונות ציונים סופיים ומקוריים.
4.אישור על ציון הגמר המשוקלל לתארים (במידה ובסוף אחד מגיליונות הציונים המלאים אין ציון גמר).
5.טקסט אקדמי שכתב המועמד/ת (סמינר/מאמר).
6.שני מכתבי המלצה אקדמיים, סגורים וחתומים אשר יישלחו ישירות אל ביה"ס באמצעות המייל public_policy@savion.huji.ac.i .
7.מכתב המפרט את כוונות המחקר (1 – 2 עמ')
8.מכתב של מנחה מקרב סגל בית הספר ע"ש פדרמן ופירוט דרישות השלמה (חובות שמיעה והגדרת ציון סף בקורסים ובתזה).
הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של משרד לקבלת תלמידים מחו"ל
שביכולתה לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק רשימות בילביוגרפיות של תכנית הלימודים.

מועמדים אשר התואר השני שלהם אינו "מדיניות ציבורית" יידרשו לקורסי השלמה בהקף של 12 נ"ז לפחות. התכנית ההשלמות תיקבע ע"י הוועדה.

ניתן להתייעץ עם ראש תכנית הדוקטורנט: ד"ר ענת גופן