תירצה אטיה

עוזרת הוראה של ד"ר אילנה שפייזמן בקורס 59624 - תאוריות של הליך המדיניות הציבורית
Tirtsa.Attia@mail.huji.ac.il