הרגולציה של משרד הבריאות על קופות החולים בישראל :היררכי ה, הכוונה או שיתוף פעולה?