יזמים, שוטרים או מוסרי מידע? תרומת היועצים המשפטיים בוועדות הכנסת