"משרתם של שלושה אדונים" - עובדי קצה תחת העסקה פרטית