סוגיות במסגרת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים