נייר מדיניות בנושא: קידום פאנלים סולאריים על גגות בתים צמודי קרקע

נייר מדיניות בנושא: קידום פאנלים סולאריים על גגות בתים צמודי קרקע

תקציר:

נייר המדיניות מציע בחינה סדורה לסוגיית שילוב ייצור חשמל מאנרגיה פוטו- וולטאית ברמת משק הבית. ראשית, מוצגת סקירה של החלטות ממשלה ותוכניות לאומיות שאושרו ובוצעו עד למועד כתיבת הנייר, לצד הצגת יעדי משק האנרגיה הישראלים והשוואתם למדינות אחרות. הסקירה וההשוואה מצביעות על אי עמידה שיטתית ביעדים הממשלתיים לייצור באנרגיות מתחדשות. 
העובדה כי לא מתקיים תהליך מספק של מעבר לייצור חשמל ממתחדשות וכי משק החשמל מתבסס ברובו על מקורות אנרגיה פוסיליים (פחם, נפט וגז), יש בה כדי להוביל למספר תופעות בלתי רצויות: שיעורי פליטות גזי חממה ומזהמים מקומיים גבוהים ותרומה רבה למשבר האקלים – מהאיומים הדחופים של דורנו, פוטנציאל משמעותי לחיסכון למשקי בית שאינו ממומש וניצול לא יעיל של שטחי הגגות במדינה בעלת מצוקת קרקע חריפה. הנייר מתמקד בבתים צמודי קרקע, מכיוון שבתי מגורים (צמודי קרקע ובניינים משותפים) מהווים אחוז גבוה ובולט מסך שטחי הגגות בישראל, וכי כיום אין חסמים להתקנת פאנלים סולאריים על גגות אלה ויש תמריצים ברורים לבעלי הבתים, כגון הכנסה בטוחה ופאסיבית. 

נייר המדיניות מציע כי כדי להזניק את משק האנרגיה המתחדשת ולעמוד ביעדי הממשלה, יש לפעול להסרת תפיסות שגויות של צרכני אנרגיה בנוגע להליך התקנת גג סולארי ולהגביר מודעות בנוגע לרווחים וההקלות בקרב בעלי צמודי קרקע. רשות החשמל יצאה בקיץ הקודם (יולי, 2019) בקמפיין להעלאת מודעות, במסגרתו הקימה אתר ייעודי לנושא הגגות הסולאריים ויצאה במהלך שיווקי במדיות השונות. הקמפיין נחל הצלחה גדולה אך קצרה, מכיוון שהיה חד פעמי. 
כמענה לבעיית המדיניות, ולאחר למידת לקחים מהקמפיין הקודם, הוצעו שלוש חלופות מדיניות שנבחנו באופן אמפירי ביחס לשישה קריטריונים ברורים. המלצת המדיניות היא השקעה בקמפיין שיווקי הפונה לצרכן באופן אישי באמצעות חשבון החשמל החודשי ופרסום ייעודי ברשתות החברתיות. לפי רשות החשמל, הגדלת יעד הייצור באנרגיות מתחדשות ל-%30 משמעותה תוספת של כ-12 אלף מגה-וואט בין השנים 2030-2020. ניתוח הרשות מראה כי לצורך תוספת זו יידרשו שטחים בהיקף  של למעלה ממאה אלף דונם. לפי מיפוי שטחי הגג שביצעה רשות החשמל ויחס השטח הנגזר מנצילות פאנלים סולאריים אשר היו נפוצים בעבר, מיצוי פוטנציאל גגות צמודי הקרקע בלבד מהווה כשליש מסך שטחי הגגות ו יכול לספק לפחות אלף מגה-וואט המיוצרים מאנרגיות מתחדשות. יותר מרבע מהספק החשמל ממתחדשות הקיים היום בישראל (רשות החשמל 2020 ; נספח א).

 

: אורי נחמני
: תוכנית מצטיינים
: נייר מדיניות 2020
Last updated on 11/08/2022