תואר שלישי (דוקטורט)

הקבלה ללימודי דוקטורט בבית-הספר מתאפשרת באחד משני המסלולים הבאים:

  1. תלמיד מחקר - מועמד שסיים תואר שני במדיניות ציבורית בציון ממוצע של 85 לפחות.

  2. משלים למחקר - מועמד שסיים תואר שני כלשהו, עם ציון ממוצע של 85 לפחות, אך ללא תזה.

אחראית הרשות על תלמידי מחקר במדעי החברה:
רותי נידם טל' 02-6584759
קרן נקאס מועלם טל' 02-6584706

לימודי דוקטורט

הגשת מועמדות ללימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.)
ככלל, תלמידי מחקר (סטודנטים לתואר שלישי) כפופים באופן ישיר לרשות לתלמידי מחקר ולתקנון הרשות. הרישום ללימודי דוקטורט מתבצע דרך הרשות לתלמידי מחקר. ניתן להגיש מועמדות פעמיים בשנה. התאריכים הקבועים להגשת מועמדות הם התאריכים המפורסמים ע"י הרשות לתלמידי מחקר (עד ה- 31.12 עבור קבלה לסמסטר ב', עד 1.7 עבור קבלה לסמסטר א' בשנה העוקבת). לאחר מכן, החומר עובר מהרשות לבית-הספר והוועדה התחומית מתכנסת ודנה במועמדים (בהתאמה, פעמיים בשנה). הודעה על קבלה ללימודים תימסר על-ידי הרשות.
ניתן להוריד את טפסי ההרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר.

תנאי הסף להרשמה כתלמיד מחקר

א. תואר מוסמך במדיניות ציבורית.
ב. 85 לפחות בציון הממוצע לתואר השני.
ג. 85 לפחות בעבודת התזה למוסמך.
ד. 85 לפחות בבחינת הגמר למוסמך [אם יש].
ה. פטור מלימודי אנגלית, לחסרי פטור מעברית חייבים להגיע לפטור תוך שנתיים. מידע אודות דרישות אנגלית ניתן לפנות בטל' 02-5883416.
ו. הסכמה להנחיה על ידי חבר/ת סגל של בית-הספר
ז. במידה שהמנחה הוא חבר סגל ללא קביעות באוניברסיטה, או חבל סגל נלווה, בית-הספר ממליץ שיהיה מנחה נוסף שהוא חבר סגל עם קביעות. בכל אופן, הנחיית חבר סגל ללא קביעות, כפופה לאישור הדיקן.

מועמד שסיים תואר מוסמך עם תזה בתחום שאינו מדיניות ציבורית עם ציון 85 לפחות בממוצע ציוני הקורסים ו-85 בתזה.
מועמד זה, יוכל להירשם כתלמיד מחקר ובלבד שהשלים את הקורסים הבאים (וקיבל בהם ציונים), בממוצע של 85 (ולא פחות מ- 80 בכל קורס), לפני המעבר לשלב ב':

 

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

59625

מנהל ציבורי בראי התאוריה

2 נ"ז

59624

תאוריות של הליך המדיניות הציבורית

2 נ"ז

59654

שיטות מחקר איכותניות

2 נ"ז

59770

שיטות מחקר כמותניות

2 נ"ז

59716

כלכלה ומדיניות ציבורית

4 נ"ז

 

ניתן להכיר בקורסים אלו כקורסים הנכללים במסגרת הנ"זים לדוקטורט בכפוף לאישור המנחה והחלטת הוועדה המלווה לדוקטורט.
מועמד במסלול זה, יכול להירשם רק פעם אחת בשנה ללימודים, עד ה 1.7 ברשות המחקר. לצורך התחלת הלימודים במסטר א' של השנה האקדמית העוקבת (היות שחלק מקורסי ההשלמה הינם שנתיים).

לצורך הרשמה לאחת משתי האפשרויות הללו, יש להעביר את רשימת הפרטים להלן לרשות לתלמידי מחקר:
1. קורות חיים.
2. אישור על זכאות לתארים בוגר ומוסמך.
3. גיליונות ציונים סופיים ומקוריים.
4. אישור על ציון הגמר המשוקלל לתארים (במידה ובסוף אחד מגיליונות הציונים המלאים אין ציון גמר).
5. מועמד שאין בידו אישור על הזכאות לתואר יתבקש להציג גיליון ציונים עדכני, הכולל ממוצע ציונים מצטבר.
6. טקסט אקדמי שכתב המועמד (תזה/מאמר, או בהעדרם עבודה סמינריונית).
7. שני מכתבי המלצה אקדמיים, סגורים וחתומים אשר יישלחו ישירות אל רשות המחקר.
8. מכתב המפרט את כוונות המחקר (1–2 עמ').
9. מכתב של מנחה מקרב סגל בית-הספר למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן (בכפוף להנחיות לעיל).
10. אישור דיקן להנחיה, במידת הצורך.

 

תלמידים מחו"ל:

בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של הרשות לתלמידי מחקר שביכולתה לקבוע את תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק מסמכים נוספים.

 

 

מתכונת עבודת הדוקטור

עבודת דוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות. הבחירה בין החלופות נתונה בידי התלמיד, וטעונה אישור המנחה והוועדה המלווה. החלופות האפשריות:

א) דוקטורט מונוגרפיה – חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים;

ב) דוקטורט אסופת פרקים – חיבור המורכב מלפחות שלושה מאמרים או פרקים, בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שבכל אחד מהם התלמיד הוא החוקר והמחבר העיקרי, בהדרכת מנחה/מנחים, לפי הכללים שמפורטים להלן ("אסופה").

לביה"ס אין דרישות נוספות מעבר לדרישות ותקונני הרשות 

 

 

מסלול משלים למחקר לקראת תואר שלישי

הגשת מועמדות למסלול משלים למחקר לשנת הלימודים התש"פ

מועמד שסיים תואר מוסמך במדיניות ציבורית, עם ציון ממוצע של 85 לפחות, אך ללא תזה.
או
מועמד שסיים תואר מוסמך שאינו מדיניות ציבורית, עם ציון ממוצע של 85 לפחות, אך ללא תזה.

מסלול המשלים למחקר יתקיים במשך שנה אקדמית אחת בלבד (התחלה בתחילת סמסטר א' וסיום בסוף סמסטר ב' באותה שנה).

הגשת מועמדות למסלול משלים למחקר:

הרישום למסלול משלים למחקר בבית-הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל מתבצע באמצעות הפקולטה למדעי החברה (לא מול רשות המחקר) לאחר קבלת אישור מהוועדה התחומית של בית הספר למדיניות ציבורית. ניתן להגיש את המועמדות עד 1 בחודש מאי בכל שנה, לצורך הרשמה לשנת הלימודים העוקבת. תשובות תימסרנה עד סוף יוני באותה שנה.

תנאי הסף להרשמה כמשלים מחקר הם:

א. תואר מוסמך (ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג).
ב. 85 לפחות בציון הממוצע לתואר השני.
ג. 85 לפחות בבחינת הגמר למוסמך [אם יש].
ד. פטור מלימודי אנגלית, לחסרי פטור מעברית חייבים להגיע לפטור תוך שנתיים. מידע אודות דרישות אנגלית ניתן לפנות בטל' 02-5883416.
ה. הסכמה בכתב להנחיה על ידי חבר סגל של בית-הספר ופירוט דרישות השלמה (חובות שמיעה והגדרת ציון סף בקורסים ובתזה
ו. במידה שהמנחה הוא חבר סגל ללא קביעות באוניברסיטה, או חבל סגל נלווה, בית-הספר ממליץ שיהיה מנחה נוסף שהוא חבר סגל עם קביעות. בכל אופן, הנחיית חבר סגל ללא קביעות, כפופה לאישור הדיקן.

קורסי השלמה: מועמדים אשר התואר השני שלהם אינו מדיניות ציבורית יידרשו ללמוד את הקורסים להלן. לימודים אלו יתקיימו במשך שנה אקדמית אחת בלבד וניתן יהיה להתחיל בלימודים רק בסמסטר א' של השנה האקדמית. ממוצע הציונים של הקורסים יהיה 85 לפחות ולא פחות מ 80 בכל קורס (לצורך קבלה לאחר מכן למסלול של תלמיד מחקר).

רשימת הקורסים:

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

59625

מנהל ציבורי בראי התאוריה

2 נ"ז

59624

תאוריות של הליך המדיניות הציבורית

2 נ"ז

59654

שיטות מחקר איכותניות

2 נ"ז

59770

שיטות מחקר כמותניות

2 נ"ז

59716

כלכלה ומדיניות ציבורית

4 נ"ז

59827

סטטיסטיקה ושיטות כמותיות

2 נ"ז

59627

סדנת תזות

2 נ"ז

59713

תשתית מושגית בכלכלה

4 נ"ז

 

השלמת תזה: בשנה זו יש להשלים את כתיבתה של עבודת המחקר בהיקף של תזת מ.א. העבודה יכולה להיות, לימים, חלק מעבודת הדוקטורט, בכפוף לאישור המנחה. ציון התזה יהיה לפחות 85 (לצורך קבלה לאחר מכן למסלול של תלמיד לתואר שלישי).

לצורך הרשמה יש להעביר את רשימת הפרטים להלן למזכירות בית-הספר באמצעות מייל:
public_policy@savion.huji.ac.i . כמו-כן, יש לשלוח את המסמכים המקוריים בדואר.

1. קורות חיים.
2. אישור על זכאות לתארים בוגר ומוסמך.
3. גיליונות ציונים סופיים ומקוריים.
4. אישור על ציון הגמר המשוקלל לתארים (במידה ובסוף אחד מגיליונות הציונים המלאים אין ציון גמר).
5. טקסט אקדמי שכתב המועמד (סמינר/מאמר).
6. שני מכתבי המלצה אקדמיים, סגורים וחתומים אשר יישלחו ישירות אל ביה"ס באמצעות המיילpublic_policy@savion.huji.ac.i .
7. מכתב המפרט את כוונות המחקר (1 – 2 עמ').
8. מכתב של מנחה מקרב סגל בית הספר ע"ש פדרמן ופירוט דרישות השלמה (חובות שמיעה והגדרת ציון סף בקורסים ובתזה).
9. אישור דיקן להנחיה, במידת הצורך.

תלמידים מחו"ל

הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של משרד לקבלת תלמידים מחו"ל שביכולתה לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק מסמכים נוספים.