משלים למחקר

הגשת מועמדות למסלול משלים למחקר לשנת הלימודים התש"פ

מועמד שסיים תואר מוסמך במדיניות ציבורית, עם ציון ממוצע של 85 לפחות, אך ללא תזה.
או
מועמד שסיים תואר מוסמך שאינו מדיניות ציבורית, עם ציון ממוצע של 85 לפחות, אך ללא תזה.

מסלול המשלים למחקר יתקיים במשך שנה אקדמית אחת בלבד (התחלה בתחילת סמסטר א' וסיום בסוף סמסטר ב' באותה שנה).

הגשת מועמדות למסלול משלים למחקר:
הרישום למסלול משלים למחקר בבית-הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל מתבצע באמצעות הפקולטה למדעי החברה (לא מול רשות המחקר) לאחר קבלת אישור מהוועדה התחומית של בית הספר למדיניות ציבורית. ניתן להגיש את המועמדות עד 1 בחודש מאי בכל שנה, לצורך הרשמה לשנת הלימודים העוקבת. תשובות תימסרנה עד סוף יוני באותה שנה.

תנאי הסף להרשמה כמשלים מחקר הם:
א. תואר מוסמך (ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג).
ב. 85 לפחות בציון הממוצע לתואר השני.
ג. 85 לפחות בבחינת הגמר למוסמך [אם יש].
ד. פטור מלימודי אנגלית, לחסרי פטור מעברית חייבים להגיע לפטור תוך שנתיים. מידע אודות דרישות אנגלית ניתן לפנות בטל' 02-5883416.
ה. הסכמה בכתב להנחיה על ידי חבר סגל של בית-הספר ופירוט דרישות השלמה (חובות שמיעה והגדרת ציון סף בקורסים ובתזה
ו. במידה שהמנחה הוא חבר סגל ללא קביעות באוניברסיטה, או חבל סגל נלווה, בית-הספר ממליץ שיהיה מנחה נוסף שהוא חבר סגל עם קביעות. בכל אופן, הנחיית חבר סגל ללא קביעות, כפופה לאישור הדיקן.

קורסי השלמה: מועמדים אשר התואר השני שלהם אינו מדיניות ציבורית יידרשו ללמוד את הקורסים להלן. לימודים אלו יתקיימו במשך שנה אקדמית אחת בלבד וניתן יהיה להתחיל בלימודים רק בסמסטר א' של השנה האקדמית. ממוצע הציונים של הקורסים יהיה 85 לפחות ולא פחות מ 80 בכל קורס (לצורך קבלה לאחר מכן למסלול של תלמיד מחקר).

רשימת הקורסים:

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

59625

מנהל ציבורי בראי התאוריה

2 נ"ז

59624

תאוריות של הליך המדיניות הציבורית

2 נ"ז

59654

שיטות מחקר איכותניות

2 נ"ז

59770

שיטות מחקר כמותניות

2 נ"ז

59716

כלכלה ומדיניות ציבורית

4 נ"ז

 

השלמת תזה: בשנה זו יש להשלים את כתיבתה של עבודת המחקר בהיקף של תזת מ.א. העבודה יכולה להיות, לימים, חלק מעבודת הדוקטורט, בכפוף לאישור המנחה. ציון התזה יהיה לפחות 85 (לצורך קבלה לאחר מכן למסלול של תלמיד לתואר שלישי).

לצורך הרשמה יש להעביר את רשימת הפרטים להלן למזכירות בית-הספר באמצעות מייל:
public_policy@savion.huji.ac.i . כמו-כן, יש לשלוח את המסמכים המקוריים בדואר.

1. קורות חיים.
2. אישור על זכאות לתארים בוגר ומוסמך.
3. גיליונות ציונים סופיים ומקוריים.
4. אישור על ציון הגמר המשוקלל לתארים (במידה ובסוף אחד מגיליונות הציונים המלאים אין ציון גמר).
5. טקסט אקדמי שכתב המועמד (סמינר/מאמר).
6. שני מכתבי המלצה אקדמיים, סגורים וחתומים אשר יישלחו ישירות אל ביה"ס באמצעות המיילpublic_policy@savion.huji.ac.i .
7. מכתב המפרט את כוונות המחקר (1 – 2 עמ').
8. מכתב של מנחה מקרב סגל בית הספר ע"ש פדרמן ופירוט דרישות השלמה (חובות שמיעה והגדרת ציון סף בקורסים ובתזה).
9. אישור דיקן להנחיה, במידת הצורך.

תלמידים מחו"ל
הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של משרד לקבלת תלמידים מחו"ל שביכולתה לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק מסמכים נוספים.