תואר שלישי

הקבלה ללימודי דוקטורט בבית-הספר מתאפשרת באחד משני המסלולים הבאים:

1. תלמיד מחקר
2. משלים למחקר

הגשת מועמדות ללימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.):
ככלל, תלמידי מחקר (סטודנטים לתואר שלישי) כפופים באופן ישיר לרשות לתלמידי מחקר ולתקנון הרשות. הרישום ללימודי דוקטורט מתבצע דרך הרשות לתלמידי מחקר. ניתן להגיש מועמדות פעמיים בשנה. התאריכים הקבועים להגשת מועמדות הם התאריכים המפורסמים ע"י הרשות לתלמידי מחקר (עד ה- 31.12 עבור קבלה לסמסטר ב', עד 1.7 עבור קבלה לסמסטר א' בשנה העוקבת). לאחר מכן, החומר עובר מהרשות לבית-הספר והוועדה התחומית מתכנסת ודנה במועמדים (בהתאמה, פעמיים בשנה). הודעה על קבלה ללימודים תימסר על-ידי הרשות.
ניתן להוריד את טפסי ההרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר: http://www.research-students.huji.ac.il/

אחראית הרשות על תלמידי מחקר במדעי החברה:
רותי נידם טל' 02-6584759
קרן נקאס מועלם טל' 02-6584706

 

תנאי הסף להרשמה כתלמיד מחקר הם:
א. תואר מוסמך במדיניות ציבורית.
ב. 85 לפחות בציון הממוצע לתואר השני.
ג. 85 לפחות בעבודת התזה למוסמך.
ד. 85 לפחות בבחינת הגמר למוסמך [אם יש].
ה. פטור מלימודי אנגלית, לחסרי פטור מעברית חייבים להגיע לפטור תוך שנתיים. מידע אודות דרישות אנגלית ניתן לפנות בטל' 02-5883416.
ו. הסכמה להנחיה על ידי חבר/ת סגל של בית-הספר
ז. במידה שהמנחה הוא חבר סגל ללא קביעות באוניברסיטה, או חבל סגל נלווה, בית-הספר ממליץ שיהיה מנחה נוסף שהוא חבר סגל עם קביעות. בכל אופן, הנחיית חבר סגל ללא קביעות, כפופה לאישור הדיקן.

1.2 מועמד שסיים תואר מוסמך עם תזה בתחום שאינו מדיניות ציבורית עם ציון 85 לפחות בממוצע ציוני הקורסים ו- 85 בתזה.
מועמד זה, יוכל להירשם כתלמיד מחקר ובלבד שהשלים את הקורסים הבאים (וקיבל בהם ציונים), בממוצע של 85 (ולא פחות מ- 80 בכל קורס), לפני המעבר לשלב ב':

מספר קורס שם הקורס נקודות זכות
59625 מנהל ציבורי בראי התאוריה 2 נ"ז
59624 תאוריות של הליך המדיניות הציבורית 2 נ"ז
59654 שיטות מחקר איכותניות 2 נ"ז
59770 שיטות מחקר כמותניות 2 נ"ז
59716 כלכלה ומדיניות ציבורית 4 נ"ז

 

ניתן להכיר בקורסים אלו כקורסים הנכללים במסגרת הנ"זים לדוקטורט בכפוף לאישור המנחה והחלטת הוועדה המלווה לדוקטורט.
מועמד במסלול זה, יכול להירשם רק פעם אחת בשנה ללימודים, עד ה 1.7 ברשות המחקר. לצורך התחלת הלימודים במסטר א' של השנה האקדמית העוקבת (היות שחלק מקורסי ההשלמה הינם שנתיים).

לצורך הרשמה לאחת משתי האפשרויות הללו, יש להעביר את רשימת הפרטים להלן לרשות לתלמידי מחקר:
1.קורות חיים.
2.אישור על זכאות לתארים בוגר ומוסמך.
3.גיליונות ציונים סופיים ומקוריים.
4.אישור על ציון הגמר המשוקלל לתארים (במידה ובסוף אחד מגיליונות הציונים המלאים אין ציון גמר).
5.מועמד שאין בידו אישור על הזכאות לתואר יתבקש להציג גיליון ציונים עדכני, הכולל ממוצע ציונים מצטבר.
6.טקסט אקדמי שכתב המועמד (תזה/מאמר, או בהעדרם עבודה סמינריונית).
7.שני מכתבי המלצה אקדמיים, סגורים וחתומים אשר יישלחו ישירות אל רשות המחקר.
8.מכתב המפרט את כוונות המחקר (1 – 2 עמ').
9.מכתב של מנחה מקרב סגל בית-הספר למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן (בכפוף להנחיות לעיל).
10.אישור דיקן להנחיה, במידת הצורך.

תלמידים מחו"ל:
בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של הרשות לתלמידי מחקר שביכולתה לקבוע את תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק מסמכים נוספים.